کامیار احسانی، وکیل دادگستری

  • وکیــل احـسـانـی، مـتـولـد ایــران، از سـن 8 سالگــی به همراه خانــواده اش به المــان مـهـاجـرت نـمـوده اســـت. دیـپـلـم مـتـوسـطـه را در شـهـر شـوبـیـش گـموند ایـالـت بـادِن- وُرتـِـمــبـِرگ گـذرانـده، سـپـس دوره تـحـصـیـل رشـتـه حـقـوق را در دانـشـگـاه شـهـر تـوبـیـنـگـن درهـمـیـن ایـالـت به پـایـان رسـانـده اسـت. پـس از پـایـان دوره دانـشـگـاه در شـهـر اشـتـوتـگـارت، مـرکـز ایـالـت بـادِن- وُرتـِـمـبـِرگ، کـارامـوزی نـمـوده و در مـاه آگـوست سـال 1984 مـوفـق بـه اخـذ مـدرک وکـالـت (وکـیـل دادگـسـتـری) گـردیـده. آقـای احـسـانـی پـس از سـال هـا وکـالـت در شـهـر کـُلـن و کشــورهای انگـلیسی زبان بـه مـوطـن خود مـنـطـقـه شـواب مـراجـعـت نمود و دفتــر شخــصـی خـود را
    دایــــر کـــرد
    اقای وکیـــل احـسانـی بـه خـوانـدن و نـوشـتـن زبـان انـگـلـیـسی آشـنـایـی کـامـل دارد و فـارسـی نـیـز صـحـبـت مـی کـنـد.

    تـمـرکـز کـاری آقـای احـسـانـی عـلاوه بـر تـخـصـص در مـسایـل کـار، خـانـواده المــانی و بین الملـلی، اجـاره و امـور جـزایـی، در مـورد حـق اقـامـت، پـنـاهـنـدگـی، ثـبـت رسـانـدن حـق انـحـصـاری اخـتـراع و ثـبـت نـام بـازرگـانـی نـیـز مـی بـاشـد

    آقــای احســانی در کنار حرفـه وکالت مدت 13 سال است که بطور مرتـب به هنر تیراندازی با تیـروکمــان (ورزش زاپنی :کیــودو) پرداخته و آن را با اشتیاق فراوان انجام میــدهد.